Algemene Voorwaarden Visumdienst Breda B.V.

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Visumdienst Breda B.V., hierna: Visumdienst. Visumdienst is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 50050664 en is gevestigd aan Graaf Engelbertlaan 75 te 4837 DS, Breda. Door gebruik te maken van haar Diensten, gaat u, de Klant, akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Visumdienst worden aangeboden en op alle gesloten Overeenkomsten.

 

Artikel 1. Definities 

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld. 

 1. Account: het profiel dat bij Klant hoort en toegang geeft tot de functionaliteiten van de Website. 
 2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Bijlagen. 
 3. Algemene Voorwaarden Derden: de (algemene) voorwaarden die van toepassing zijn op diensten die afkomstig zijn van Derden. 
 4. Bijlage: de bijlagen die aan de Algemene Voorwaarden zijn gehecht en daarmee onlosmakelijk met de Algemene Voorwaarden zijn verbonden. 
 5. Derden: toeleveranciers van Visumdienst waaronder doch niet uitsluitend in binnen- en buitenland gevestigde Ambassades en Consulaten. 
 6. Diensten: de diensten die Visumdienst aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst zoals het leveren van een geldig reisvisum dan wel e-visum. 
 7. Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden die op ieder bezoek van de Website door een Bezoeker dan wel Klant van toepassing zijn. 
 8. Gegevens: de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die Klant ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt aan Visumdienst. Onder Gegevens wordt ook verstaan persoonsgegevens die Klant met Visumdienst deelt. 
 9. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten. 
 10. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Visumdienst een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Visumdienst een aanbod doet. 
 11. Klantenservice: de klantenservice van Visumdienst. Deze is bereikbaar per e-mail, post en per telefoon. 
 12. Levering: levering van de dienst geschiedt door het ter beschikking stellen van de dienst door middel van het ter beschikking stellen van het (e-)visum.  
 13. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Visumdienst op basis waarvan Visumdienst haar Diensten levert aan Klant en waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken. 
 14. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie met betrekking tot gevoelige persoonsgegevens, dan wel die waarvan de ontvangende partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk bedoeld is. De inhoud van offertes en andere aanbiedingen van Visumdienst, alsmede door Visumdienst bekendgemaakte prijzen en gesloten Overeenkomsten zijn in ieder geval vertrouwelijk. 
 15. Website: de website die door Visumdienst wordt gebruikt is https://www.visumdienst.com/ 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst tussen Visumdienst en Klant komt tot stand doordat Klant een offerte of ander aanbod van Visumdienst aanvaardt. Fysieke ondertekening van de Overeenkomst is niet noodzakelijk voor de totstandkoming. Een Overeenkomst kan ook op afstand worden gesloten doordat via het Account een aanvraag door Klant wordt gedaan en deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk zijn aanvaard. 
 2. Het aanbod dan wel de offerte bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding jegens Visumdienst. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). 
 3. Visumdienst is niet gebonden aan een door een potentiële Klant gedane afwijkende aanvaarding van een aanbod of offerte van Visumdienst. 
 4. Een offerte van Visumdienst is vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen vanaf de datum van verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven. 
 5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop Klant de aanvaarding van het aanbod en deze Algemene Voorwaarden aan Visumdienst bevestigd door de aanvraag te verzenden. 
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, Privacy Statement of Gebruiksvoorwaarden, geldt de volgende rangorde: 
  • a. de Overeenkomst; 
  • b. de Algemene Voorwaarden; 
  • c. het Privacy Statement; 
  • d. de Gebruiksvoorwaarden; 
  • e. Algemene Voorwaarden Derden; 

Artikel 3. Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Visumdienst zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Visumdienst zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van de overeengekomen prijs tot gevolg heeft. 
 4. In afwijking van lid 3 zal Visumdienst geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

Artikel 4. Levering van de Diensten 

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Visumdienst zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
 2. Enige door Visumdienst bekendgemaakte termijnen zijn slechts indicatief en zullen niet gelden als fatale levertermijnen. Visumdienst kan gebonden zijn aan termijnen die door Derden gehanteerd worden en heeft geen, dan wel beperkte, invloed op de tijdige uitvoering door Derden. 
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Visumdienst het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.  
 4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visumdienst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Visumdienst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visumdienst zijn verstrekt, heeft Visumdienst het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.  
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten op de Diensten van Visumdienst nu het gepersonaliseerde Diensten betreffen. 

Artikel 5. Account 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de online Diensten van Visumdienst dient Klant een Account te hebben/maken. 
 2. Iedere actie die middels het Account van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Visumdienst te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 
 3. Via het Account kunnen door Klant Overeenkomsten worden gesloten door een aanbod van Visumdienst te accepteren.  
 4. Communicatie met betrekking tot wijzigingen van Voorwaarden en/of het aanbod zullen uitsluitend worden verricht via het Account, tenzij anders overeengekomen. 
 5. Klant kan zelf de benodigde (persoons)gegevens aanleveren, wijzigen en/of verwijderen in het Account. 

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Website 

 1. Visumdienst zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Website te realiseren. Visumdienst biedt echter geen garanties omtrent de beschikbaarheid van haar Website. 
 2. Klant is ermee bekend dat ter zake de Diensten onderhoudsvensters voor kunnen komen. Deze zullen tijdig, doch uiterlijk binnen 8 dagen worden aangekondigd. Voor spoedonderhoud geldt dat deze waar mogelijk onverwijld wordt aangekondigd. Indien gedurende vooraf aangekondigde onderhoudsvensters de Diensten niet beschikbaar zijn, geldt dat alsdan geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Visumdienst. Onderhoudsvensters zullen zoveel mogelijk buiten reguliere kantoortijden (ma t/m vr: 8:00 – 18:00 uur) plaatsvinden.  

Artikel 7. Gebruik  

 1. De opgeleverde Dienst(en), waaronder het visum, e-visum of legalisatie van een document, is/zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik van Klant. De duur van het visum is afhankelijk van het soort visum en de bestemming. Dit is bij het aangaan van de Overeenkomst gecommuniceerd.  
 2. Visumdienst streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie te verstrekken op haar Website, aanbod en offerte. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid staat Visumdienst niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op de Website, het aanbod en de offerte kunnen geen rechten worden ontleend. 
 3. Klant garandeert dat de Website en de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Website en de Diensten. 
 4. Hoewel Visumdienst ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten, is Visumdienst nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel. 
 5. Schade, welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform de Algemene Voorwaarden dan wel de Gebruiksvoorwaarden, komt voor rekening van Klant. 

Artikel 8. Prijzen

 1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Visumdienst genoemde prijzen in euro's, exclusief BTW. Is Klant een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden de prijzen inclusief BTW genoemd. 
 2. De aangegeven prijzen op de Website dan wel in het aanbod zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten dan wel prijswijzigingen van Derden. Sommige prijzen zijn indicatief en onderworpen aan variabelen waardoor deze kunnen verschillen.  
 3. In elk geval is Visumdienst gerechtigd een nacalculatie te verrichten van de totale kosten en deze achteraf (alsnog) in rekening te brengen bij Klant.  
 4. Klant en Visumdienst kunnen een vast tarief overeenkomen voor de te verlenen Diensten. 
 5. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, heeft Visumdienst het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen of er sprake is van een vast tarief. 
 6. Indien een leverancier van Visumdienst zijn prijzen verhoogt en deze prijzen aan Visumdienst worden doorberekend, is Visumdienst steeds gerechtigd om haar prijzen hierop per direct aan te passen. Klant heeft in een zodanig geval niet het recht de Overeenkomst op te zeggen. 
 7. Visumdienst is te allen tijde gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen aan inflatie, zoals bepaald door de meest actuele prijsindex voor consumentenprijzen (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of haar (rechts)opvolgers. Klant heeft in een zodanig geval niet de mogelijkheid om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. 
 8. Voor prijswijziging anders dan bedoeld in lid 3 tot en met lid 5, geldt de procedure zoals beschreven in artikel 16 Algemene Voorwaarden. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden 

 1. Betaling van de vooraf bekende kosten dient vooraf te geschieden, tenzij anders is overeengekomen, op een door Visumdienst aan te geven wijze en valuta. 
 2. Nadat de Diensten zijn uitgevoerd zal Visumdienst een nacalculatie maken en de overige kosten bij Klant in rekening brengen. Betaling van de overige kosten dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. 
 3. Visumdienst is bevoegd het recht van retentie (artikel 3:290 e.v. BW) uit te oefenen indien Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. 
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Klant direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 
 5. Indien Klant in verzuim is, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties: 
 6. over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, of één procent (1%) per maand als dat hoger is; 
 7. Klant is, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke incassokosten als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus; 
 8. Visumdienst is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of een nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en kosten volledig zijn voldaan, zonder dat Visumdienst aansprakelijk is voor enige schade die hierdoor zou ontstaan; 
 9. Visumdienst is gerechtigd om, bij facturen waarvan de betaaltermijn is verstreken, toegekende kortingen, staffels en andere verminderingen alsnog in rekening te brengen. 
 10. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant faillissement aanvraagt dan wel Klant failliet wordt verklaard, Klant surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien Klant in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
 11. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 12. Alle wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van Klant, waardoor een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant. 

Artikel 10. Rechten van Intellectuele Eigendom 

 1. Alle Gegevens blijven eigendom van Klant. Visumdienst zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal de Gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Website en de Overeenkomst door Visumdienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij Visumdienst of diens licentiegevers. 
 3. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendom. Uitsluitend indien dit schriftelijk en expliciet in een losse overeenkomst wordt vermeld, kunnen rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan Klant. 
 4. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Visumdienst, alsmede op de goede naam van Visumdienst. 
 5. Het is Klant verboden om de (inhoud) van de Website, het aanbod, de Overeenkomst of welk ander materiaal dan ook te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visumdienst. 
 6. Het is Visumdienst toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Intellectuele Eigendom. Indien Visumdienst door middel van technische bescherming de Intellectuele Eigendom heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt. 

Artikel 11. Geheimhouding en persoonsgegevens 

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen. 
 2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die: 
  • a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende partij haar geheimhoudingsplicht schendt; 
  • b. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij; 
  • c. in een schriftelijk document door de andere partij expliciet als niet-vertrouwelijk is bestempeld; 
  • d. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting deelt met een derde. 
 4. De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging dan wel voltooiing van de Overeenkomst. 
 5. Indien Visumdienst bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Klant, is op deze verwerkingsactiviteiten het Privacy Statement van Visumdienst van toepassing. 
 6. Indien een aanpassing in de van toepassing zijnde wet en -regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen. 

Artikel 12. Klachten 

 1. Klachten in verband met de Dienstverlening dan wel opgeleverde Diensten dient Klant onverwijld, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontdekking of 14 dagen na voltooiing van de Overeenkomst schriftelijk via info@visumdienst.com met als onderwerp “Klacht” bekend te maken aan Visumdienst. 
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Visumdienst de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. Visumdienst zal zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Visumdienst de betreffende Diensten herstellen, voor zover dit nog mogelijk dan wel zinvol is. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Visumdienst is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd. 
 2. De aansprakelijkheid van Visumdienst, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door Visumdienst ingeschakelde Derde, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de Derde gedane uitkering. 
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Visumdienst beperkt tot, maximaal twee keer de factuurwaarde van de Overeenkomst, exclusief BTW.  
 4. De totale aansprakelijkheid van Visumdienst jegens Klant, wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, waaronder onrechtmatig handelen van Visumdienst, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade met dien verstande dat de voor vergoeding in aanmerking komende directe schade nooit meer dan tweemaal de factuurwaarde zal bedragen.  
 5. De vergoeding van gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.  
 6. Indien bij de uitvoering van een spoedaanvraag door Visumdienst wordt tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal Visumdienst in overleg treden met de Klant teneinde nadere afspraken te maken.     
 7. De aansprakelijkheid van Visumdienst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Visumdienst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Visumdienst een redelijke termijn wordt gesteld teneinde alsnog correct na te komen, tenzij dit onmogelijk is, en Visumdienst ook na die termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Visumdienst in staat is adequaat te reageren. 
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en per aangetekende post bij Visumdienst meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant vervalt door het enkele verloop van een maand nadat Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de omstandigheid dat hij schade heeft geleden. Indien Klant een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, bedraagt de vervaltermijn één jaar. 
 9. Schade die de Klant zou lijden ten gevolge van (overheids)maatregelen vanwege  een pandemie (zoals Covid-19) of negatieve reisadviezen, komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. Klant kan geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde bedragen. Klant zal in beginsel de betalingsverplichtingen uit hoofde van reeds gesloten Overeenkomsten correct na moeten komen.   
 10. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek en de uitwerking daarvan is uitgesloten. 
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in lid 2 tot en met lid 8 zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Visumdienst. 
 12. Klant vrijwaart Visumdienst voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een  schending van de verplichtingen in de Overeenkomst door Klant. 

Artikel 14. Overmacht 

 1. Visumdienst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval, naast datgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visumdienst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visumdienst niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen mede: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, (inter)nationale noodsituaties (waaronder sluiting van overheidsinstellingen), terrorisme, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer waaronder de sluiting van luchthavens, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, natuurgeweld, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Visumdienst door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Visumdienst kan worden gevergd.  
 3. Visumdienst heeft mede het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming verhinderd wordt nadat de Diensten reeds uitgevoerd hadden moeten worden.  
 4. Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Indien de overmachtssituatie onmogelijk korter kan duren dan 60 dagen, kunnen partijen in goed overleg de Overeenkomst eerder opzeggen. Klant heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen. 

Artikel 15. Duur en opzegging 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling c.q. voor bepaalde handelingen. De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het volbrengen van de handelingen waarmee de Diensten worden opgeleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien een termijn is opgenomen in de Overeenkomst waarbinnen bepaalde handelingen voltooid dienen te zijn, dan gelden deze nimmer als fatale termijnen en hebben zij uitsluitend een indicatief karakter.  
 3. Indien Klant van mening is dat Visumdienst tekortschiet in haar nakoming of een termijn overschrijdt, dient Klant Visumdienst altijd vooraf schriftelijk in gebreke te stellen. 
 4. Klant kan de Overeenkomst opzeggen door de aanvraag te annuleren. Voor annulering worden administratiekosten en reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht. Opzegging dan wel annulering van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van haar plicht tot betaling van deze kosten. 
 5. Visumdienst mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is: 
  • a. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst; 
  • b. Klant schendt de Algemene Voorwaarden; 
  • c. het faillissement van Klant is aangevraagd of verleend; 
  • d. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd of krijgt surseance van betaling verleend; 
  • e. de activiteiten van Klant worden beëindigd of het bedrijf van Klant wordt geliquideerd. 
 6. Indien Visumdienst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort. 
 7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Visumdienst op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Visumdienst is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Visumdienst recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat. 

Artikel 16. Wijzigingen 

 1. Het staat Visumdienst vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden.  
 2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum.  
 3. De Klant zal 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden toegang tot de gewijzigde stukken verkrijgen via de Website en het Account. Indien Klant het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Klant de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Klant zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Klant niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de Overeenkomst beëindigd gaat Klant akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden. Ook indien Klant vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Klant geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben. 
 4. Visumdienst is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien (i) dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en (ii) het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. In deze gevallen is Klant niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen. 

Artikel 17. Slotbepalingen 

 1. Op het gebruik van de Website van Visumdienst, een aanbod en de (uitvoering van de) Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Website, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of de Gebruiksvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of de Gebruiksvoorwaarden. 
 4. De door Visumdienst ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant. 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 16 juni 2020.

Voor het opstellen van de Algemene Voorwaarden heeft Visumdienst Breda B.V. zich laten bijstaan door het gerenomeerde advocatenkantoor JustRight Legal Services.


BIJLAGE 1: Overzicht landen 

Voor de volgende landen kan een visum en legalisatie of apostille vereist zijn en via Visumdienst worden aangevraagd:

Afghanistan

Costa Rica

Kaliningrad

Nigeria

Tanzania

Algerije

Cuba

Kaapverdië

Oeganda

Thailand

Angola

Djibouti

Kameroen

Oezbekistan

Togo

Australië

Egypte

Kazachstan

Oman

Tsjaad

Azerbeidzjan

Equatoriaal-Guinea

Kenia

Pakistan

Turkije

Armenië

Eritrea

Koeweit

Papoea-Nieuw-Guinea

Turkmenistan

Argentinië

Ethiopië

Laos

Peru

Uruguay

Bahrein

Filipijnen

Liberia

Rusland

Venezuela

Bangladesh

Gabon

Libië

Rwanda

Verenigd Koninkrijk

Benin

Ghana

Libanon

Sao Tomé en Principe

Verenigde Arabische Emiraten

Botswana

Groot-Brittannië

Madagaskar

Saoedi-Arabië

Verenigde Staten van Amerika

Brazilië

Guinee

Malawi

Senegal

Vietnam

Burkina Faso

Guinee-Bissau

Malediven

Sierra Leone

Wit-Rusland

Burundi

Hong Kong (SAR China)

Maleisië

Singapore

Zambia

Cambodja

India

Mali

Soedan

Zimbabwe

Canada

Indonesië

Mongolië

Somalië

Zuid-Afrika

Centraal-Afrikaanse Republiek

Irak

Mozambique

Somaliland

Zuid-Korea

Chili

Iran

Myanmar

Sri Lanka

Zuid-Soedan

China

Ivoorkust

Namibië

Suriname

Colombia

Jamaica

Nepal

Syrië

Congo-Brazzaville

Japan

Nieuw-Zeeland

Tadzjikistan

Congo-Kinshasa

Jordanië

Niger

Taiwan