Gebruiksvoorwaarden Visumdienst Breda B.V.

 

De besloten vennootschap Visumdienst Breda B.V., hierna: Visumdienst. Visumdienst is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 50050664 en is gevestigd aan Hazeldonk 6025 te 4836 LA, Breda. Door de Website te bezoeken, gaat de Bezoeker dan wel Klant akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Visumdienst worden aangeboden. 

Artikel 1.Definities 

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Aanbod: iedere aanbieding tot het verrichten van diensten door Visumdienst aan Klant. 
 2. Account: het profiel dat bij Klant hoort en toegang geeft tot de functionaliteiten van de Website. 
 3. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die de Website bezoekt. 
 4. Diensten: de diensten die Visumdienst aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst zoals een reisvisum dan wel e-visum.  
 5. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden die op ieder bezoek van de Website door een Bezoeker dan wel Klant van toepassing zijn.  
 6. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten. 
 7. Klant: iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Visumdienst een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Visumdienst een aanbod doet. 
 8. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Visumdienst op basis waarvan Visumdienst haar Diensten levert aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken. 
 9. Website: de website die door Visumdienst wordt gebruikt is https://www.visumdienst.com/ 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek van de Website door zowel een Bezoeker als een Klant.  
 2. Visumdienst begrijpt de noodzaak van adequate bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Visumdienst. Meer informatie is te vinden in het Privacy Statement van Visumdienst. 
 3. Indien de Bezoeker besluit om de Diensten van Visumdienst af te nemen, dient zij een Account aan te maken en zal zij een Klant worden. Op de afname van de Diensten is de gesloten Overeenkomst van toepassing waarmee de toepasselijke Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Visumdienst onlosmakelijk verbonden zijn. 

Artikel 3. Gebruik van de Website 

 1. Aan het gebruik van de Website en daarmee de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden ligt geen Overeenkomst ten grondslag.  
 2. Visumdienst streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie te verstrekken op haar Website. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid staat Visumdienst niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. 
 3. Visumdienst spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Bezoeker en Klant, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Visumdienst is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.  
 4. Visumdienst kan beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer, maar niet uitsluitend, het aanmaken van een Account en het aangaan van een Overeenkomst. 

Artikel 4.Het Account 

 1. Elke Klant dient een Account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het aangaan van een Overeenkomst door een Aanbod te accepteren. 
 2. Indien Klant een Account aanmaakt, stemt zij in met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Visumdienst.  

Artikel 5.Beperking van Aansprakelijkheid 

 1. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Visumdienst aansprakelijkheid uit voor alle schade geleden door Bezoeker dan wel Klant op grond van (i) het gebruik van de Website van Visumdienst, (ii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iii) veranderingen in, aan of op de Website van Visumdienst en (iv) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website. 
 2. Visumdienst sluit alle gevolgschade uit, waaronder tevens verstaan indirecte schade, winstderving en bedrijfstagnatie. 
 3. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Visumdienst vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Visumdienst binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Uiterlijk een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Visumdienst.  
 4. Visumdienst is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld. 
 5. Voor zover in dwingend recht niet anders wordt bepaald, vrijwaart Klant Visumdienst voor aanspraken van derden ten aanzien van de door haar geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Website van Visumdienst, en (ii) de onrechtmatige of onjuiste inhoud van de Website van Visumdienst. 
 6. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere voorwaarden, cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Visumdienst is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. 
 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform deze Gebruiksvoorwaarden voor rekening en risico van Bezoeker dan wel Klant. 

Artikel 6.Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle content op de Website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten of daarmee verwante waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten. Al deze intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Visumdienst en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Bezoeker dan wel Klant. 
 2. Het is Bezoeker en Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Visumdienst, alsmede op de goede naam van Visumdienst.  
 3. Het is elke Bezoeker dan wel Klant verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visumdienst. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van het Aanbod. 

Artikel 7.Klachten 

 1. Indien een Bezoeker niet tevreden is over de informatie op de Website van Visumdienst kan zij schriftelijk via de e-mail een klacht indienen. Deze klacht kan worden gestuurd naar info@visumdienst.com met als onderwerp “Klacht”. 
 2. Indien een Klant niet tevreden is over de Diensten van Visumdienst, wordt de Klant verzocht om de klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@visumdienst.com met als onderwerp “Klacht”. 
 3. De klacht moet door de Bezoeker dan wel Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Visumdienst de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 4. Visumdienst zal zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 8.Wijzigingen  

 1. Het staat Visumdienst vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten, de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement en deze Gebruiksvoorwaarden.  
 2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum.  
 3. De Klant zal 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden toegang tot de gewijzigde stukken verkrijgen via het Account en hier tevens een pop-up melding van ontvangen. Indien Klant het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Klant de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Klant zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Klant niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de Overeenkomst beëindigd gaat Klant akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en/of Gebruiksvoorwaarden. Ook indien Klant vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Klant geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben. 
 4. Visumdienst is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien (i) dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en (ii) het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. In deze gevallen is Klant niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen. 

Artikel 9.Slotbepalingen 

 1. Op het gebruik van de Website van Visumdienst, een Aanbod en de (uitvoering van de) Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Website, of de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of de Gebruiksvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of de Gebruiksvoorwaarden. 

Breda, 10 juni 2020