• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
24-05-2018 10:18u

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van

Visumdienst b.v.
gevestigd en kantoorhoudende te 4836 LA Breda, Hazeldonk 6025
hierna te noemen: de Visumdienst

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van de Visumdienst

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Visumdienst en een opdrachtgever waarop de Visumdienst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Visumdienst, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door de Visumdienst gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. de Visumdienst is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt geacht geldig te zijn wanneer een opdrachtgever een opdracht aan de Visumdienst heeft aangeboden. In het feit dat mensen ons visumaanvragen toezenden ligt de grondslag voor de overeenkomst tot het verzorgen van visa en de verwerking van persoonsgegevens.
2. de Visumdienst zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis en kunde. Hierbij dient vermeld dat het een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting betreft.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Visumdienst het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Visumdienst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Visumdienst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Visumdienst zijn verstrekt, heeft de Visumdienst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Visumdienst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat de Visumdienst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de Visumdienst derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Visumdienst zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de Visumdienst de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten.
4. De Visumdienst zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal de Visumdienst geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Visumdienst zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst. De Visumdienst zal geen gegevens opslaan op het internet, waar andere partijen er toegang toe zouden kunnen krijgen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze Privacyverkaring elders op deze website.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt de Visumdienst zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door de Visumdienst verstrekte stukken, zowel in druk als computerbestand, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Visumdienst worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Ditzelfde geldt voor de informatie die wordt verstrekt op de websites www.visumdienst.nl, www.visumdienst.com, www.visumdienst.be en www.visumdienst.eu.
3. De Visumdienst behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Visumdienst.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de Visumdienst de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Visumdienst slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 10. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Indien de Visumdienst met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is de Visumdienst niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. De Visumdienst mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de Visumdienst kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van consulaire kosten.


Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door de Visumdienst aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de Visumdienst en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Visumdienst onmiddellijk opeisbaar zijn. Voorts zijn vooruitbetaalde consulaire kosten bij voorrang opeisbaar op de boedel, zijnde vooruitbetaalde legeskosten.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien een debiteur in gebreke blijft behoudt de Visumdienst zich het recht van retentie
voor in het geval van een nieuwe visumaanvraag. Als daardoor schade ontstaat is die voor rekening van de debiteur.

Artikel 12. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• over de eerste € 3.000,- 15%
• over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• over het meerdere tot € 12.000,- 8%
• over het meerdere 5%
2. Indien de Visumdienst aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Indien de Visumdienst aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van de Visumdienst, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door de Visumdienst ingeschakelde derde partij, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de derde partij gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Visumdienst beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Visumdienst of haar ondergeschikten.
4. De Visumdienst is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Visumdienst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Visumdienst niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Visumdienst worden daaronder begrepen.
2. De Visumdienst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Visumdienst haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Visumdienst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Visumdienst niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien de Visumdienst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Visumdienst het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de Visumdienst en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda (Nº 50050664, 27.08.2010).
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.


Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland